Kolejne postanowienia o zabezpieczeniu roszczeń Kredytobiorców kredytów indeksowanych i denominowanych do walut obcych!

Postanowieniem z dnia 20 września 2022 Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 15330/22) udzielił powodom zabezpieczenia roszczenia przeciwko PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie o ustalenie, że Umowa kredytu Własny Kąt hipoteczny nr (…) zawarta w (…) pomiędzy powodami a pozwanym jest
Read More

Vademecum frankowicza

1. Co mogę uzyskać, pozywając bank w sprawie umowy kredytu frankowego? Kredytobiorca pozywając bank o umowy frankowe może dochodzić roszczeń z tytułu: unieważnienia umowy kredytu frankowego,  odwalutowania (tzw. „odfrankowienia”) kredytu, zwrotu nienależnie pobranych opłat, prowizji – ubezpieczeń niskiego wkładu, czy ubezpieczeń kredytu.
Read More

Wakacje kredytowe w dobie koronawirusa

Pandemia koronawirusa postawiła wszystkich w wyjątkowo trudnej sytuacji. Sytuacji, która znajduje swoje odzwierciedlenie nie tylko w strachu o nasze zdrowie, ale także w obawie o możliwości przetrwania na płaszczyźnie finansowej. W obecnym kryzysie gospodarczym wielu ludzi obawia się m.in. o to, z
Read More

Zwolnienie z ZUS

Czym jest instytucja zwolnienia z obowiązku uiszczania składek? Jest to instytucja wprowadzona przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, dzięki której w okresie
Read More

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców

Pandemia koronawirusa odbija się niekorzystnie na wszystkich aspektach naszego życia. Jednym z tych najbardziej niepokojących jest niewątpliwie obserwowany wzrost bezrobocia i rosnąca w zatrważającym tempie liczba wniosków o zawieszenie działalności gospodarczej. By powstrzymać zbliżający się kryzys gospodarczy ustawodawca wprowadził pakiet rozwiązań stanowiący
Read More

Wysłuchanie dziecka przez sąd w sprawach rodzinnych

Sprawy dotyczące praw małoletnich są zawsze kwestią wysoce delikatną. Chociaż sądy każdorazowo muszą mieć na uwadze dobro dziecka, nie zawsze jednak są w stanie wydać orzeczenie, które choć najlepsze dla małoletniego, to jednocześnie spełnia jego życzenie. Właśnie dla uwzględnienia jego stanowiska stworzono
Read More