kancelaria adwokacka wrocław ppkm izabela przewrocka-pszczółka

Kolejne postanowienia o zabezpieczeniu roszczeń Kredytobiorców kredytów indeksowanych i denominowanych do walut obcych!

Postanowieniem z dnia 20 września 2022 Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 15330/22) udzielił powodom zabezpieczenia roszczenia przeciwko PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie o ustalenie, że Umowa kredytu Własny Kąt hipoteczny nr (…) zawarta w (…) pomiędzy powodami a pozwanym jest nieważna, poprzez unormowanie praw i obowiązków stron na czas trwania postępowania poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania spłat rat kredytu przez powodów w wysokości i terminach określonych powyższą umową – w okresie od dnia 20 września 2022 roku do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w niniejszej sprawie.  

Postanowieniem z dnia 2 października 2022 roku Sąd Okręgowy w Warszawie (sygn. akt XXVIII C 18191/22) zabezpieczył powództwo (…) przeciwko mBank Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę normując prawa i obowiązki stron na czas procesu w ten sposób, że wstrzymał obowiązek uiszczania przez powoda na rzecz mBank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie rat kredytu wynikających z umowy nr (…) o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych ”MULTIPLAN” waloryzowany kursem USD zawartej w dniu (…) roku pomiędzy powodem a BRE BANK Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie.

Oba Sądy podzielając argumenty Kancelarii przytoczone we wnioskach o zabezpieczenie odstąpiły od sporządzenia uzasadnienia postanowienia. Wartym zauważenia jest, że drugie z postanowień zostało wydane w sprawie, w której powód zaciągnął kredyt indeksowany do waluty amerykańskiej (USD). Z uwagi jednak na zastosowany w umowie mechanizm waloryzacji, który spełniał wszelkie kryteria abuzywnego postanowienia umownego, możliwym było podważenie ważności umowy.

Powyższe postanowienia w pełni odzwierciedlają skuteczność stosowanej przez Kancelarię argumentacji prawnej, opierającej się na zasadności udzielenia zabezpieczenia roszczeń Kredytobiorców nie tylko w kontekście wymogów prawa krajowego, lecz również konieczności zapewnienia Kredytobiorcom tymczasowej ochrony wywodzonej z postanowień Dyrektywy 93/13 oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dzięki kształtującej się linii orzeczniczej XXVIII Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Warszawie możliwym stało się uwolnienie Kredytobiorców od konieczności spłaty stale rosnących rat kredytów hipotecznych powiązanych z walutą obcą.

Dokonując zabezpieczeń przyjął Sąd w obu sprawach, że powodowie wpłacili już na rzecz Banku więcej niż uruchomiony kapitał kredytu. Tymczasem według przesłanych nam wyliczeń banku powodowie mieliby do spłaty jeszcze 46.000 CHF w pierwszej z ww. spraw  i około 76.000 USD w drugiej! Już na etapie pozwu uprawdopodobniliśmy, że te kwoty nie odzwierciedlają rzeczywistości, albowiem oba kredyty zostały już de facto spłacone.

Sprawy współprowadzą: mec. Izabela Przewrocka – Pszczółka, mec. Jakub Kasprzyszak oraz mec. Katarzyna Klonowska.

Masz kredyt w CHF (USD, EUR lub innej waluty obcej)? Skontaktuj się z nami:

  • 535 123 156
  • izabela.przewrocka@kancelariappkm.pl