Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców

Pandemia koronawirusa odbija się niekorzystnie na wszystkich aspektach naszego życia. Jednym z tych najbardziej niepokojących jest niewątpliwie obserwowany wzrost bezrobocia i rosnąca w zatrważającym tempie liczba wniosków o zawieszenie działalności gospodarczej. By powstrzymać zbliżający się kryzys gospodarczy ustawodawca wprowadził pakiet rozwiązań stanowiący tzw. tarczę antykryzysową. W pakiecie tym zawarta została m.in. pożyczka dla mikroprzedsiębiorców.

Jej celem jest pomoc mikroprzedsiębiorcom w pokryciu bieżących wydatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, takich jak np. czynsz za wynajmowany lokal, czy też płatności podatkowe, a przez to zniwelowanie konieczności dokonywania zwolnień. 

Kto może otrzymać pożyczkę?

Pożyczka ta jest udzielana mikroprzedsiębiorcom, tj. przedsiębiorcom, którzy w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniali łącznie następujące warunki:

  • zatrudniali średniorocznie do 9 pracowników oraz 
  • osiągnęli  roczny obrót  netto ze sprzedaży  towarów, wyrobów i usług  oraz z operacji finansowych  nieprzekraczający równowartości  w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów ich  bilansów sporządzonych na koniec jednego z tych  lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro. 

Koniecznym jest także, by mikroprzedsiębiorca ubiegający się o udzielenie pożyczki prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.

Wskazać należy jednak, że pożyczka nie będzie udzielana, gdy na dzień  31 grudnia 2019 r. mikroprzedsiębiorca znajdował się w sytuacji gdy:

  • wysokość niepokrytych strat przewyższała 50%  wysokości kapitału zarejestrowanego (w przypadku  spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  oraz spółki komandytowo-akcyjnej);
  • wysokość niepokrytych strat przewyższała 50% wysokości jej kapitału według ksiąg spółki (w przypadku spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej oraz spółki cywilnej);
  • spełnione były kryteria kwalifikujące go do objęcia postępowaniem upadłościowym. 

Jakie warunki formalne trzeba spełnić, by ubiegać się o pożyczkę dla przedsiębiorców?

Pożyczka jest udzielana na wniosek przedsiębiorcy złożony na przygotowanym do tego formularzu, celem ułatwienia jej uzyskania. Co ważne, nie ma przy tym konieczności wykazywania spadku dochodów spowodowanych aktualną sytuacją gospodarczą. Także czas jej udzielania sprzyja przedsiębiorcom. Na podstawie wniosku i umowy pożyczki Powiatowy Urząd Pracy zobowiązany jest do przekazania na rachunek przedsiębiorcy środków niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 2 dni roboczych. Jest to więc pomoc szybka i łatwa do uzyskania. 

Ile wynosi pożyczka dla przedsiębiorców?

Pożyczka udzielana jest jednorazowo, w wysokości do 5 tysięcy złotych. Jej  zaletą jest niewątpliwie niskie, stałe oprocentowanie. Wynosi ono 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski w skali roku (od dnia 18 marca 2020 r. wynosi 1,05 % ). Co najważniejsze, jest to jedyny koszt tej pożyczki. 

Spłata pożyczki rozpoczyna się po trzymiesięcznym okresie karencji. Okres spłaty musi natomiast zamknąć się w 12 miesiącach. 

Ustawodawca przewidział jednak możliwość umorzenia całości udzielonej pożyczki wraz z odsetkami.  Do umorzenia dojdzie gdy mikroprzedsiębiorca, przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki, nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. Skorzystanie z tej możliwości wymaga jednak złożenia przez przedsiębiorcę wniosku o umorzenie stanowiącego załącznik do umowy pożyczki, w ciągu 14 dni od dnia spełnienia warunku umorzenia. 

Każdy mikroprzedsiębiorca chcący skorzystać z opisanej pożyczki musi mieć  jednak na uwadze, że pomoc ta będzie udzielana najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. 

WAŻNE!

Skorzystanie z opisanej pożyczki nie tamuje przedsiębiorcy drogi do korzystania z innych świadczeń przewidzianych przez tzw. tarczę antykryzysową.