Kancelaria oferuje zastępstwo procesowe w sprawach wytaczanych przez banki i pozostałe instytucje pożyczkowe w sprawach o zapłatę, uchylenie tytułu wykonawczego, czy abuzywność klauzul umów konsumenckich. W ramach prowadzonej działalności, Kancelaria sporządza sprzeciwy, bądź zarzuty od nakazów zapłaty, odpowiedzi na pozew, a także wszelkie pisma procesowe w toku postępowania przed sądem I oraz II instancji. Przyjęta w Kancelarii strategia procesowa pozwala skutecznie podważyć wadliwe zapisy umów, a to w szczególności w zakresie nakładanych na pożyczkobiorców obowiązków spłaty zawyżonych, pozaodsetkowych kosztów kredytu.