Kancelaria reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniu gospodarczym przed sądami powszechnymi, prowadząc postępowania w sprawach:

  • zakładania i rejestracji spółek prawa handlowego w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • przekształcenia spółek, ich łączenia i podziału oraz likwidacji,
  • z zakresu postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Nadto Kancelaria zajmuje się przygotowywaniem i opiniowaniem projektów umów, statutów spółek, stowarzyszeń i fundacji, a także obsługą prawną czynności dokonywanych przez władze spółek, takich jak m.in. przygotowywanie dokumentów prawnych i obsługa zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy, posiedzeń zarządu, reprezentowanie wspólników na zgromadzeniach, ustanawianie prokury, powoływanie i odwoływanie organów spółki, zmiana wysokości kapitału zakładowego.

Członkowie zespołu Kancelarii uczestniczą i świadczą pomoc prawną w negocjacjach ugodowych i mediacjach gospodarczych.