Profesjonalna pomoc prawna we Wrocławiu

Oferujemy wsparcie prawne w przeprowadzaniu notarialnego poświadczenia dziedziczenia. Choć wiele osób stara się uporządkować kwestie majątku i posiadanych dóbr, np. spisując testament, planując darowiznę, decydując o wydziedziczeniu, to mimo wszystko pomoc prawnika może okazać się niezbędna.

Kancelaria adwokacka PPKM Wrocław świadczy pomoc w następujących sprawach:

 • stwierdzenia nabycia spadku na podstawie testamentu bądź ustawy,
 • o uchylenie lub zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku,
 • przyjęcia spadku wprost bądź z dobrodziejstwem inwentarza, odrzucenia spadku, uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia lub wyłączenia małżonka od dziedziczenia,
 • obalenia testamentu,
 • o dział spadku,
 • o zachowek, co obejmuje obliczenie należnej części spadku, przeprowadzenie wstępnych negocjacji, wezwanie spadkobierców do zapłaty, aż po reprezentację w postępowaniu przed sądem.

Kancelaria doradza również w kwestiach spadkowych, możliwych do uregulowania jeszcze przed otwarciem spadku, w tym m.in. co do:

 • wyboru formy testamentu, bądź alternatywnych względem testamentu rozwiązań prawnych – umowa darowizny, umowa dożywocia, bądź przekazanie gospodarstwa rolnego,
 • zawarcia umów dotyczących spadku tj. umowy o zrzeczeniu się dziedziczenia,
 • wydziedziczenia testamentowego krewnych,
 • zmiany i odwołania testamentu,
 • sporządzenia zapisu lub zapisu windykacyjnego.

Czym dokładnie jest spadek?

Spadek to ogół praw i obowiązków należących do spadkodawcy w chwili jego śmierci oraz przechodzących na jego następców prawnych (spadkobierców) w drodze dziedziczenia. Spadek obejmuje zarówno dobra materialne, jak i zobowiązania, czyli np. długi, które spadkobierca będzie musiał spłacić. Najczęściej sprawa spadkowa obejmuje przyjęcie lub odrzucenie spadku. Spadek może być także dzielony lub konkretne osoby mogą być wykluczone z procesu dziedziczenia. W przypadku sprawy spadkowej kluczowa może się okazać pomoc prawnika.

Co powinien zawierać testament?

Czym właściwie jest testament? To dokument określający sposób zarządzania majątkiem osoby fizycznej po jej śmierci. Testament może spisać każdy, kto ukończył 18 lat lub zawarł związek małżeński po 16. roku życia). Co ważne, testametu nie może spisać osoba, która została ubezwłasnowolniona przez sąd.

Czy testament można sporządzić odręcznie? Tak, jak najbardziej. Może być on także sporządzony notarialnie lub ustnie – w obecności minimum trzech świadków. Testement można również odwołać.

Czy testament można podważyć? Jeśli istnieje podejrzenie sporządzenia go pod przymusem, w stanie niepełnej świadomości, w wyniku błędu lub wad oświadczeń woli – testament może zostać podważony.

Zachowek – kto może z niego skorzystać?

Zachowek to świadczenie wypłacane ustawowym spadkobiercom pominiętym w momencie podziału spadku. Kim są ustawowi spadkobiercy? To osoby, które nie dziedziczą testamentu. Zachowek to forma ochrony interesów osób najbliższych zmarłemu, zgodnie z moralnym prawem dotyczącym obowiązku pozostawienia im części majątku. 

Dziedziczenie ustawowe – co to znaczy?

Jeśli zmarły nie pozostawił po sobie żadnej formy testamentu, dochodzi do dziedziczenia ustawowego. Schemat dziedziczenia jest dokładnie określony przez przepisy. W pierwszej kolejności spadek dziedziczy współmałżonek i dzieci biologiczne oraz przysposobione lub współmałżonek i rodzice zmarłego, jeśli zmarły nie miał potomstwa. W sytuacji, gdy zmarły nie posiadał nikogo bliskiego, spadek przechodzi na gminę, w mieszkał.

Każda sprawa dotycząca spadku, zachowku, dziedziczenia ustawowego może być zawiła i skomplikowana, a jej przebieg rozłożony w czasie. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące powyższych tematów, prosimy o kontakt z kancelarią – dołożymy wszelkich starań, by jak najszybciej i z korzyścią dla Państwa rozwiązań każdą kwestię.