Kancelaria prowadzi postępowania w sprawach:

  • roszczeń windykacyjnych i negatoryjnych,
  • roszczeń między współwłaścicielami tj. o zniesienie współwłasności, o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających zwykły zarząd nieruchomością wspólną, o rozliczenie nakładów, o wyznaczenie zarządcy, czy też o podział do korzystania z nieruchomości,
  • o rozgraniczenie,
  • o ustalenie służebności,
  • odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego,
  • o ustalenie opłaty adiacenckiej, opłaty planistycznej jak również podwyższenie opłaty za użytkowanie wieczyste,
  • zasiedzenia nieruchomości, zniesienia współwłasności,
  • o sprostowanie treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym;
  • legalizacji budynków,
  • najmu lub wykupu nieruchomości komunalnych od gminy lub Skarbu Państwa oraz o eksmisję z tychże lokali.

Kancelaria zajmuje się również opiniowaniem i sporządzaniem oraz negocjowaniem umów cywilnoprawnych związanych z obrotem nieruchomościami w tym umów sprzedaży, zamiany, darowizny, dożywocia, umów przedwstępnych tego rodzaju, a także umów najmu, dzierżawy i użytkowania.

W ramach prowadzonej działalności Kancelaria zajmuje się również analizą i opiniowaniem umów, zawieranych z deweloperami oraz prowadzi doradztwo w zakresie sporów z deweloperami na etapie zarówno przedsądowym jak i sądowym.