W ramach swojej działalności Kancelaria oferuje możliwość przeprowadzenia mediacji, w szczególności w sprawach:

  • cywilnych,
  • rodzinnych,
  • o podział majątku,
  • nieletnich,
  • pracowniczych,
  • z zakresu prawa administracyjnego.

Mediacja jest jednym z alternatywnych sposobów rozwiązywania konfliktów, którego celem jest stworzenie odpowiednich warunków dla doprowadzenia zwaśnionych stron, do satysfakcjonującego i ugodowego rozwiązania sporu, poprzez działanie osoby trzeciej – mediatora. Mediator jest neutralny i bezstronny wobec stron konfliktu, zachowuje poufność,  kierując się ich dobrem oraz interesami stron. Jego zadaniem jest wspieranie stron w wypracowaniu kompromisowego rozwiązania poprzez ułatwienie rozmowy i łagodzenie powstałych w jej trakcie napięć.

Mediacja jest procesem dobrowolnym, co oznacza, że strony muszą wyrazić zgodę na udział w postępowaniu mediacyjnym.

Kluczowym jest, że ugoda zawarta w obecności mediatora sądowego, po jej zatwierdzeniu przez sąd ma moc prawną ugody zawartej przed sądem, co oznacza, że jej skutki równoważne są  skutkom wyroku sądu (powaga rzeczy ugodzonej – link do artykułu).

Zachęcamy do kontaktu i podjęcia próby pozasądowego rozwiązania sporu w drodze mediacji. Pozwoli to z pewnością zaoszczędzić czas i uniknąć dodatkowych kosztów, a przede wszystkim umożliwi zawarcie porozumienia, które satysfakcjonować będzie obie strony konfliktu.